خدمات ما

موسسه حسابداری پارسیان بیت خدمات زیر را ارائه می دهد

خدمات مالی

خدمات حسابداری و مالی شامل ثبت اسناد مالی ، نوشتن دفاتر قانونی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

نتایج بیشتر

خدمات نرم افزاری

مشاوره در خرید ، نصب و راه اندازی و استقرار نرم افزار حسابداری

نتایج بیشتر